Διεκδίκησε μια από τις 5 Υποτροφίες Αξίας Μέχρι €6300!

Διεκδίκησε μια από τις 5 Υποτροφίες Αξίας Μέχρι €6300!

 

Οι Αγγελίες Εργασίας και το American College, που εδρεύουν στη Λευκωσία, διεξάγουν σε συνεργασία κλήρωση – προωθητική ενέργεια, με αντικείμενο τη διάθεση πέντε υποτροφιών 35% στα συνολικά δίδακτρα, κατόπιν της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Η παρούσα ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

 

 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αντικείμενο του Διαγωνισμού

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο απόφοιτοι δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείου μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου. Από το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αποκλείονται εργαζόμενοι και συγγενείς εργαζόμενων των δύο συμβαλλόμενων οργανισμών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείτε αυτοδικαίως άκυρη

 

Η υποτροφία είναι συγκεκριμένη, αυστηρά προσωπικη, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή/και να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε να ανταλλαγεί με άλλα δώρα, ακόμη και αν είναι ίσης ή μικρότερης αξίας, απαγορεύεται δε η παραχώρηση ή εκχώρησή του από το νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

Η υποτροφία ισχύει για για έναρξη σπουδών στις 2 Φεβρουαρίου 2023 για ένα από τα παρακάτω προγράμματα σπουδών:

 

 

 

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

 

 

 

 

Β. Χρόνος & Διαδικασία Υποβολής Συμμετοχής

Η διάρκεια του χρόνου υποβολής συμμετοχών ορίζεται από τις 1 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 9 Ιανουαρίου 2023, ώρα 10.00. Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά από τη φόρμα του διαγωνισμού και δεν υπάρχει κόστος για αυτές.

 

 

 

 

 

 

Γ. Τεχνικά Μέσα

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.  Αυτονόητο είναι ότι ο  κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει το κόστος χρήσης του μέσου σύνδεσης στο διαδίκτυο, αφού δεν είναι εφικτή η εκτός διαδικτύου δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση. Οι Αγγελίες Εργασίας δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι ανωτέρω εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Περαιτέρω, η εν λόγω εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής). Σε κάθε περίπτωση οι Αγγελίες Εργασίας δε σχετίζονται ως προς το αντικείμενό της με την αγορά παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

Ο συμμετέχων και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας του λειτουργικού συστήματος της συσκευής του από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών – συμμετεχόντων. Οι Αγγελίες Εργασίας δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη της ιστοσελίδας, άμεσα ή εμμέσως, συνδεόμενης με τη χρήση της και την ανάκτηση του περιεχομένου της.

 

Δ. Κλήρωση

 

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2023στα γραφεία του American College με παρουσία εκπροσώπου από τις Αγγελίες Εργασίας. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν άμεσα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθούν την υποτροφία ή δεν απαντούν τις τηλεφωνικές κλήσεις, η υποτροφία θα μεταβιβαστεί σε επιλαχόντα. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί έως ότου δοθούν και οι 5 υποτροφίες.

 

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν αμφισβητείται ούτε προσβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού διενέργειας της κλήρωσης διέπετέ από τους σχετικούς όρους χρήσης του παρόχου – δημιουργού του.

 

 

  1. E. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Οι συμβαλλόμενοι οργανισμοί στο πλαίσιο διενέργειας κληρώσεων ως προωθητικών ενεργειών για τη διαφήμιση των υπηρεσιών που εμπορεύεται, καθίσταται υπεύθυνες επεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679

 

Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους συμμετέχοντες αποκτώνται από τo American College νόμιμα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679.

Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω, τυγχάνουν επεξεργασίας από τo American College σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γ.Κ.Π.Δ., αποκλειστικά για τους σκοπούς της Κλήρωσης (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση του δώρου, την προβολή και προώθηση του διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων του American College και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το American College είναι για τους συμμετέχοντες: το ονοματεπώνυμο, πόλη, ηλικία και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.

Από το ανωτέρω πλαίσιο διέπεται ο σκοπός και το όριο χρήσης των δεδομένων αυτών από το American College και τις σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες συναφούς αντικειμένου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στον διαγωνισμό, ειδικότερα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και την παράδοση του δώρου σε αυτούς, και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών και την παράδοση της υποτροφίας.

Τα υποκείμενα – συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να εναντιωθούν στην επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων και στην αποστολή emails και να ασκήσουν το σχετικό εκ του νόμου δικαίωμά τους, αίροντας τη συναίνεση αυτή, ζητώντας τη διαγραφή τους (unsubscribe) από κάθε σχετική λίστα αλληλογραφίας και επικοινωνίας του American College και των αυτής συνδεδεμένων με συναφές αντικείμενο επιχειρήσεων.

 Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση ΤΘ 22425, 1521, Λευκωσία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην email διεύθυνση marketing@ac.ac.cy.

Εφόσον το υποκείμενο ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, το American College θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός δέκα (10) ημερών από τη με δόκιμο τρόπο λήψη του, αφού ενημερώσει το υποκείμενο είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους νόμιμους λόγους που την εμποδίζουν.

Επίσης, το υποκείμενο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της, είτε ηλεκτρονικά.

O συμμετέχων αποδέχεται και γνωρίζει ότι η ιστοσελίδα, στην οποία είναι αναρτημένο το περιβάλλον υποβολής συμμετοχής στην κλήρωση, για την πλήρη λειτουργικότητα του σχετικού λογισμικού και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies”, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας ή στη λειτουργία του λογισμικού και αλληλεπιδρούν με το λειτουργικό σύστημα του μέσου (συσκευής) πρόσβασης στο διαδίκτυο του συμμετέχοντος.

Ο συμμετέχων αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής  που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στην ιστοσελίδα της κλήρωσης.

Ο συμμετέχων γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας.

Ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται ότι μέσο ταυτοποίησής του είναι και η διεύθυνση IP που αποδίδεται στη συσκευή του από τον πάροχο συνδεσιμότητας με το διαδίκτυο. Το λογισμικό υποβολής στοιχείων συμμετεχόντων αποθηκεύει για την εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας του και το δεδομένο αυτό (IP address) με την υποβολή της κάθε δήλωσης συμμετοχής.

Ο συμμετέχων ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώνει ως στοιχεία συμμετοχής μόνο τα δικά του στοιχεία, επί των οποίων έχει την εξουσία διάθεσης και όχι τρίτων προσώπων χωρίς αυτά να έχουν συναινέσει ή χορηγήσει συγκατάθεση προς τούτο και το American College ενδέχεται να υποχρεωθεί σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων να αποκαλύψει στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητας της συσκευής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, IP Διεύθυνση), μέσω της οποίας υποβλήθηκε δήλωση δεδομένων χωρίς τη συναίνεση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις τηλεφωνώντας στο 22368013 ή μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]